Lokalavdelningar > Högsby

Banner kommunhuset

VALANALYS 2014 – SAMUTVECKLING I HÖGSBY KOMMUN
valurnaValresultatet för Samutveckling i Högsby kommun blev mycket blygsamt med tretton röster (0,35%). Det är inget att förvånas över och analysen är relativt enkel. Vår valkampanj ägde rum endast två veckor före valet genom en hemsida, en facebook-grupp och ett informationsblad. Om man vill få stöd för en ny idé om politiken så krävs det långsiktighet och framförhållning, och det krävs att man erbjuder många utåtriktade sammanhang där man kommunicerar med människor ansikte mot ansikte. När den idé man vill förmedla dessutom handlar om ett helt nytt synsätt på politiken, där man fokuserar på innovativa beslutsprocesser och sunda förhållningssätt människor emellan istället för löften i olika sakfrågor, så är utmaningen att få gehör ännu större. Hur välformulerad en valbroschyr än må vara så är människors förmåga att ta till sig ett nytänkande budskap från en kortfattad skrift oerhört begränsad. Människor behöver få en betydligt större medvetenhet om hur politiken fungerar idag för att kunna ta till sig behovet av en ny politisk kultur, och de behöver också göra det till en vana att ägna mer tid åt reflektion och eftertanke. Vi lever tyvärr i en samhällskultur där reflektion och eftertanke generellt inte är en naturlig del i människors vardag. Djupare reflektion och eftertanke är snarare något som upplevs som otryggt och skrämmande, och nytänkande idéer upplevs inte helt sällan som provocerande. När det kommer till politiska val så gestaltar sig denna icke-reflekterande kultur i antingen vaneröstande, missnöjesröstande eller ytligt känslomässigt röstande.

Samutveckling i politiken handlar om att skapa en demokrati där människor är verkligt delaktiga i samhällsutvecklingen, istället för dagens passiva demokrati där man endast en gång vart fjärde år väljer vilka som ska bestämma åt övriga medborgare. För att en politisk kultur i sådan samutvecklingsanda ska bli verklighet behöver människor känna självtillit och tilltro till att de har något att bidra med, samt en insikt om att reflektion och eftertanke är en förutsättning för personlig utveckling – som i sin tur är en förutsättning för god samhällsutveckling. Utifrån det samhälle vi lever i idag så handlar detta om inget mindre än ett paradigmskifte. Jag är övertygad om att människor medvetet eller undermedvetet längtar efter detta paradigmskifte, men givande sammanhang måste skapas som bidrar till att öppna människors sinnen och stärka deras självtillit.

Detta leder mig in på valresultatet i sin helhet som i Högsby kommun innebar en kraftig ökning för Sverigedemokraterna och en tillbakagång för kommunens stora partier (s), (c) och (m). 20% av kommuns invånare röstade på (sd) i riksdagsvalet och 16% i kommunvalet. Det är ett resultat som ligger väl i linje med hela landet och har gett upphov till många känslomässiga reaktioner och analyser. Ofta tar dessa analyser sin utgångspunkt i föreställningen om sverigedemokraterna som ett mörkt, kallt och rasistiskt parti. Eftersom jag nu bor i en kommun med många sverigedemokratiska väljare så känner jag också en hel del av dem, och jag kan försäkra att dessa människor inte på något sätt är vare sig hatiska, extremistiska, rasistiska eller vilseledda. Det är vanliga människor som tror på allmän skattefinansierad välfärd, stark försvarsmakt, hårdare kriminallagstiftning, stöd för en levande landsbygd, tidiga betyg i skolan, kärnkraft m.m. Jag själv sympatiserar knappt med någon av dessa åsikter, men det är likväl helt vanliga ståndpunkter som går att finna i samtliga etablerade partier. Det som särskiljer sverigedemokraterna från alla andra partier är invandrings- och flyktingpolitiken där de framför allt betraktar nuvarande politik som alltför kostsam. De etablerade partierna måste inse att det inte är rasism som ligger bakom det starka stödet för Sverigedemokraterna och de måste därmed helt upphöra med den uttjatade rasistretoriken. Det handlar om att man med en fördomsfri och lyssnande inställning måste ta människors tankar och känslor om invandring och asylmottagning på allvar, att ta landsbygdsmänniskor och deras uppgivenhet inför den utdöende glesbygden på allvar, att ta den bristande tilltron till den etablerade politiken på allvar. Det är människors tankar och känslor i dessa frågor som genererar ett starkt stöd för Sverigedemokraterna då de i nuläget är det enda välkända parti som utgör en någorlunda kontrast till etablissemanget. Sverigedemokraterna erbjuder visserligen inte det nytänkande som samhället är i verkligt behov av, men det starka stöd de nu har fått ser jag som en tydlig indikation på mångas missnöje med de attityder och förhållningssätt som råder inom politiken. I det här sammanhanget är det också bra att påminna sig om att 20% av de röstberättigade i kommun väljer att inte rösta alls, vilket också måste ses som en indikation på att politiken som metod för samhällsutveckling måste utvecklas.

Samutvecklingsrörelsens uppgift inom politiken är att omvandla människors missnöje till kreativitet och skapandekraft. Detta gör vi genom att erbjuda givande sammanhang där alla kan mötas med det goda samtalet som ledstjärna. Samtalscaféer i olika former är samutvecklingsrörelsens motor och för min del ligger nu fokus på att kontinuerligt arrangera sådana samtalscaféer i min kommun. Grunden är lagd, begreppet samutveckling har presenterats för Högsby kommuns invånare, och genom ett nätverk av människor både på distans och hemma är jag inte längre ensam i min strävan efter en ny politisk kultur. Jag brinner för samutveckling och det är nu det börjar!

/Jonas Andersson

”Jag tror att det är värdefullt, om vi vill ha en fungerande demokrati, att se vad demokratin syftar till, nämligen att balansera mellan frihet och jämlikhet. Det handlar om jag:et och vi:et precis som relationer i en familj. För att denna svåra balansakt ska fungera så behöver man som individ se till att främja ett välmående med dom man möter, man måste främja empatin inför varandra, man måste börja lyssna på varandra och inte vara fördomsfull. Att lyssna och vara empatisk är inte samma sak som att hålla med, man kan vara gränssättande men ändå empatisk. Det tror jag är viktigt. ”
//Poul Perris, SVT Forum, 15/9-2014 (08:15)

http://www.svtplay.se/klipp/2323907/psykologen-poul-perris-om-att-komma-igen-efter-valet

 

FRÅN MAKTKAMP TILL SAMUTVECKLING!

Valsedel - Ny kulturI valet till kommunfullmäktige kommer du detta år kunna välja en valsedel med beteckningen ”Samutveckling i Högsby kommun”. Denna valsedel representerar en förändring av den rådande politiska kulturen och en demokratisering av det politiska systemet!

Samutveckling handlar om att förändra de attityder och det förhållningssätt till politik som idag råder bland både medborgare, politiker och media. Dagens politik kan bäst beskrivas som en infekterad maktkamp mellan partier och politiker som genomsyras av prestige, retorisk kamp, psykologiska knep och onyanserad propaganda. En sådan politisk kultur gör att goda idéer och intentioner tappar kraft och att verklig demokrati hämmas. Det gör att alltför många upplever politiken som en abstrakt sidoverklighet som man tycker sig ha för lite kunskap om och känner en ovilja att engagera sig i. Den viktigaste politiska frågan idag är därför behovet av en ny politisk kultur med ett demokratiskt system som går bortom partier, blockpolitik och maktkamp. Många människor, både politiker och vanliga medborgare, längtar efter en sund politisk kultur som kan bidra till ökad delaktighet och en mer harmonisk samhällsutveckling.

SAMUTVECKLING EFTER VALET 2014 INNEBÄR
• en ny politisk kultur som går bortom partier, blockpolitik och maktkamp!

• en demokrati där delaktighet i samhällsutvecklingen upplevs som en naturlig och positiv del i människors vardag istället för en tillfällig förpliktelse vart fjärde år!

• samutvecklande politiker som har det goda samtalet som ledstjärna och som ständigt vill höja sin egen och andras medvetenhet om hur samhället och världen fungerar!

• innovativa mötesformer och beslutsprocesser där direktdemokratiska verktyg såsom medborgarförslag, samtalscaféer och e-demokrati utvecklas i syfte att ta tillvara vår kollektiva intelligens och idékraft!

• främjande av samutveckling på alla samhällsområden såsom föreningsliv, näringsliv, offentlig verksamhet och media!

Rösta på Samutveckling i Högsby kommun!

 

NamnvalsedelSKRIV DIN EGEN KANDIDATLISTA!
Om du gillar idéerna om samutveckling ska du välja en valsedel med beteckningen ”Samutveckling i Högsby kommun”. På denna valsedel finns inga förtryckta namn vilket 
ger dig möjlighet att själv skriva namn på de personer som du tror kommer att vara bra samutvecklande politiker i kommunen. Du kan rösta på alla röstberättigade invånare i Högsby kommun, även på dig själv eller personer som finns med på andra valsedlar, men det är naturligtvis lämpligt om dessa personer är tillfrågade i förväg. Lägg gärna till ett kännetecken som ålder, yrke, eller bostadsort för att undvika förväxling. Texta tydligt i rader uppifrån och ner!

(Obs! Namnlistan är ett exempel. Du kan skriva vilka namn du vill i den ordning du vill.)

 

KANDIDERA DU OCKSÅ!

Om du själv är intresserad av att kandidera till kommunfullmäktige genom Samutveckling i Högsby kommun är du välkommen att höra av dig, så publicerar vi ditt namn och information här på hemsidan.
E-post: hogsby@samutveckling.se
Tfn: 070-6456532 (Jonas)

 

Prova samutveckling på internet!

Gå in på: https://isloomio.herokuapp.com/g/KWGkbrTJ/samutveckling-i-hogsby-kommun , klicka på login och registrera dig. Här får du prova på hur demokrati på internet kan fungera. Exempel på sakfrågor att samutveckla kring:

Skolan i Högsby kommun
Kreativt lärande för ett samhälle i ständig utveckling

Landsbygdsutveckling i Högsby kommun
Självtillit och skapandekraft i glesbygden

Storgatan i Högsby
Mötesplats för givande gemenskap och kulturella upplevelser

Framtidsvision och policy
Kulturbygd, Vildmark och Gästfrihet i Möjligheternas kommun!

Kontakt
E-post: hogsby@samutveckling.se
Tfn: 070-6456532
Facebook: facebook.com/samutveckling.hogsby
Samutvecklingsforum: Klicka här!

Kandidater 2014

Jonas Andersson, 35, Johanstorp

Initiativtagare till Samutveckling i Högsby Kommun. Bor tillsammans med sambo och fyra barn i Johanstorp utanför Fagerhult. Arbetar som ledsagare och deltidsbrandman samt självhushållare med stort intresse för småskaligt lantbruk. Har tidigare arbetat som bl.a. byggnadsnickare, caféägare, partisekreterare, musiklärare.

”Efter sju års politiskt engagemang (1999-2006) i ett av de etablerade partierna kunde jag konstatera att det råder en djupt infekterad kultur på den politiska arenan som hämmar en god samhällsutveckling. Jag hoppas att idéerna om en ny politisk kultur bortom partipolitik och maktkamp tilltalar många, så att Högsby kommun kan bli en föregångare för samutveckling och deltagande demokrati. Skriv gärna mitt namn på valsedeln!”

 

Sandra Rydstrand, 28, Fågelfors

Bor med sambo och dotter i Kronoboskogen utanför Fågelfors vilket hon älskar. Pluggar heltid, är utbildad zumba- och linedanceinstruktör, ägnar i övrigt mycket tid åt olika pyssel som decoupage och kantarellplockning. Gillar att arrangera olika event och är med i Fågelforsparkens styrelse. Har tidigare arbetat som CNC-operatör och med industrimontage av olika slag.

”Politiskt engagemang är något nytt och spännande för mig. Jag har tidigare känt ett ointresse för politik på grund av den trista attityd som tycks vara allmänt rådande och som enligt min uppfattning inte bidrar till vare sig kunskap eller delaktighet. Samutveckling handlar om en ny syn på politik och samhällsengagemang som tilltalar mig. Jag känner mig peppad att vara med och bidra till en ny politisk kultur i denna anda! Skriv gärna mitt namn på valsedeln!”

 

Tobias Karlsson, 32, Fågelfors

Profilbild TobiasBor utanför Fågelfors med sin sambo, arbetar som montör på Scania i Oskarshamn. Gillar att träna och dansa, utbildad bugg- och zumbainstruktör. 

”Jag har viss erfarenhet från politiken genom socialdemokraterna och har även varit fackligt engagerad på min arbetsplats. Det råder ingen tvekan om att det är mycket munhuggeri som påverkar dessa sammanhang på ett icke gynnsamt sätt. Människor i allmänhet borde visa större intresse och vilja att påverka, men det är samtidigt förståeligt att man känner sig tveksam när det är som det nu är. Om stämningen inom politiken var annorlunda och politikerna visade verkligt intresse för att lyssna både på varandra och medborgarna, så skulle samhället utvecklas på ett betydligt bättre sätt. En sådan stämning vill jag bidra till. Skriv gärna mitt namn på valsedeln!”

__________________________________________

DET GODA SAMTALETS VÄG

Delta med en vilja att både dela med dig av och ta till dig nya insikter och kunskaper.

Lyssna uppmärksamt med avsikten  att försöka förstå varandra.

Var ärlig mot dig själv och andra med vad du tycker och känner.

Försök att tolka varandra så välvilligt som möjligt, genom att utgå ifrån att vi alla är förnuftiga och vill gott.

Var positiv och lösningsfokuserad  i så stor utsträckning som möjligt.

Var alltid öppen för att ändra uppfattning.

Ge varandra utrymme att ändra uppfattning.

Var ödmjuk och prestigelös.

Avstå från mästrande, fördömande och förlöjligande retorik.

Tala alltid sanning.

 


SiH

E-post: hogsby@samutveckling.se
Tfn: 070-6456532
Rösta på Samutveckling i Högsby kommun!

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *