Nyheter från Syd Skandinavien

Våra iScafé! möten i Lund  rullar på under Ebba Horns ledning. Jag är glad för att så många väljer att dyka upp hemma hos mig varannan tisdag. Vi hade besök av Helena Roth från skolvåren som höll ett insiktsfullt föredrag. ”Varför skolan” är bestämd en fråga som vi kommer att ta upp igen och jag ser fram emot vårt samarbeta på Almedalen nästa år.

I Köpenhamn har vi nu haft tre möten, senast i går där vi träffades med Lene Andersens nätverk. Vilket gäng av klyftiga personer! Vi har nu presenterat samutvekclingsidéerna, och, om än med lite hälsosam skepsis, känns det som att vi har lyckats göra ett bra intryck. I alla fall har vi lyckats få folk att engagera sig i planeringen av en samutvecklings konferens i Danmark i början av nästa år. Dessutom fanns det personer som hade lust att ägna tid åt att översätta vårt material.

Jag vill dock denna gång använda mitt blogginlägg, förlåt förseningen, till att berätta om den politiska utvecklingen i Danmark. Landets tidigare kulturminister Uffe Elbæk har precis startat ett nytt parti, ”Alternativet”, som oberoende av oss har med sig många av samutvecklingens tankar. Jag vill därför redogöra för vad partiet står för och jämföra med IS. Partiets fundament är ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet och har till syfte att at øge livskvaliteten hos borgerne, samtidig med at vi markant sænker forbruget af de knappe naturressourcer.[1] De viktigaste nyckelfrågor är:

1)   Seriøs bæredygtig omstilling.

2)   En ny politisk kultur.

3)   Iværksætteri og social opfindsomhed.[2]

Partiet har i samutvecklingen anda ännu inget partiprogram, eftersom ”…hele idéen med Alternativet er netop at involvere borgerne i opbygningen af partiet og bevægelsen.[3]

Detta tolkar jag som att partiet efterstäver  samutveckling! ;-)

 

I deras korta manifest skriver de att:

”Alternativet er en politisk idé. Om personlig frihed, social værdighed og levende, bæredygtige fællesskaber. Et håb. En drøm. En længsel efter mening, betydning og medmenneskelige relationer. Alternativet er et svar på det, der sker i verden i dag. Rundt om os. Med os.

Alternativet er samarbejde. Vi ved, at private virksomheder alene ikke kan løse problemerne. Det kan offentlige institutioner heller ikke. Og det kan NGO-bevægelserne heller ikke. Derfor skal vi opfinde helt nye koblinger og samarbejdsmodeller, hvor vi bruger det bedste fra det private, det offentlige og NGO’erne.

Alternativet er åbenhed. Efter at afprøve nye idéer og skabe løsninger der virker. Alternativet er også tænksomhed. Efter at forstå komplekse sammenhænge og modstå fristelsen i forsimplede argumenter og behagelige illusioner.”[4]

 

Och i beskrivningen av vad partier är skriver de att:

”Alternativet er et generøst, handlingsorienteret internationalt parti med særligt fokus på seriøs bæredygtig omstilling, en ny politisk kultur og fællesskabets og den enkeltes entreprenante skaberkraft. Et parti der har modet til at forestille sig en radikal anderledes fremtid.

Alternativet er mere end et parti. Det er også en politisk bevægelse og en kulturel stemme. Sammen vil vi arbejde for at genfinde en dynamisk balancen med os selv og den planet, vi bor på. Det vil kræve, at vi har modet til at udfordre det nuværende vækstbegreb og den økonomiforståelse, der i dag er den globalt fremherskende.”[5]

Jag skulle med liknande ord har vald att skriva så om IS. Jämför gärna med vad vi har skrivit i e-boken:

”• Vad är Initiativ Samutveckling?

Initiativ Samutveckling är en interaktiv plattform för demokratiutveckling, ett forum där människor med traditionellt sett olika partipolitiska åskådningar kan vara med och odla en bättre samtalskultur inom politiken. Denna plattform bidrar till att utveckla det politiska tänkandet och att förändra de politiska spelreglerna.

Initiativ Samutveckling är en plats där man kan lära sig metoder och verktyg för att förbättra den politiska kommunikationen mellan människor. Det är en experimentell politisk verkstad där nya sätt att samtala om politik och att utöva aktivt medborgarskap utvecklas. Här kan människor vara med om att skapa nya sätt att delta politiskt och bidra till en ny riktning i samhällsutvecklingen. Det är också ett forum där människor kan bygga egna nätverk av samhällsintresserade personer. Genom att delta lär vi oss att bli bättre lyssnare och att utmana och bredda våra egna perspektiv.”[6]

Jämför IS:s vision om att bli experimentell politisk verkstad med Alternativets önska om fler ”politiske laboratorier” (extern link).[7]

 

På samma sätt som IS har Alternativet vald att ta utgångspunkt i ett sätt gemensamma kärn värderingar. De är som följer:

1)     Mod.

2)     Generøsitet. 

3)     Gennemsigtighed.

4)     Ydmyghed.

5)     Humor.

6)     Empati.[8]

IS:s värderingar är lite annorlunda, men modet har vi gemensamt.

IS:s värderingar:

1)     Lyhördhet/lyssnande

2)     Mod

3)     Autenticitet

4)     Integritet

5)     Integrerande

6)     Samskapande

7)     Co-evolutionär

Typiskt danskar att ta med humor, kanske vi kunde lära nånting av dem, för även om vårt engagemang baserar sig på djupt allvarliga problem ska det självfallet vara roligt att vara med i IS!

 

Men nu blir det intressant, för det visar sig att även Alternativet har ett hederskodex även om de inte använder det ordet. 

Hvordan vi opfører os – De seks debatdogmer

  1. Vi vil gøre opmærksom på både ulemper og fordele
  2. Vi vil lytte mere, end vi vil tale, og vi vil møde vores politiske modstandere der, hvor de er
  3. Vi vil fremhæve de værdier, som ligger bag vores argumenter
  4. Vi vil åbent indrømme, når vi ikke kan svare på et spørgsmål og indrømme, hvis vi har taget fejl
  5. Vi vil være nysgerrige overfor dem, vi samtaler og debatterer med
  6. Vi vil åbent og sagligt argumentere for, hvordan Alternativets politiske visioner kan nås 

Motivationen för de ”seks debatdogmer” är som det skrivs en önskan om:

En alternativ politisk samtale

En åben og lyttende samtale er nerven i demokratiet [Snyggt formuleret! –Emil]

Formålet med politiske samtaler og debatter er at skabe en dialog om fordele og ulemper samt at give borgerne indblik i deres politikeres bevæggrunde for at vælge en løsning frem for en anden.

Den politiske kultur er desværre alt for fyldt med udenomssnak, selvpromovering og mudderkastning, og de politiske kommentatorer, som gerne skulle sætte perspektiv på politikernes udtalelser og argumenter, bruger i stedet tiden på at vurdere, hvor meget en udtalelse gavner politikerens popularitet.

Alternativet har derfor formuleret seks dogmer, som vil fungere som rettesnor i den måde, vi driver politisk debat på. Dogmernes har til formål at mindske støjen og sætte fokus på det politiske indhold. Ord er handling.[9]

 

Jag skulle själv har använd samma argument för motiveringen av IS:s hederskodex. Och, för de som har glömd vad jag snackar om presenterar jag här IS:s åtta punkter:

1)     Alltid tala sanning

2)     Att följa sitt hjärta och visa vad man tycker och känner

3)     Att vara beredd att själv byta åsikt

4)     Att ge varandra utrymme att byta åsikt

5)     Att vara uppmärksam gentemot andra

6)     Att aldrig kompromissa samvete för makt

7)     Att efter förmåga upprätthålla det goda samtalet

8)     Välvillighetsprincipen

 

Rörande frågan hur Alternativet önsker att bedriva politik skrivs det att:

Vi kender dog kun en brøkdel af alle de mange løsninger og idéer, som er nødvendige for at vi kan skabe et bæredygtigt og kulturelt rigt samfund.

Alternativet tror på, at vi i fællesskab kan skabe langt bedre politiske løsninger, end vi gør i dag. Derfor inviterer vi alle i Danmark såvel som internationalt til at bidrage med spørgsmål, idéer og forslag til udviklingen af Alternativets politiske løsningsforslag.

UDVIKLINGEN AF ALTERNATIVETS POLITIK SKER I 5 FASER:

FASE 1: Indsamling af viden om udfordringer og muligheder

FASE 2: Indsamling af idéer

FASE 3: Kvalificering og Perspektiv

FASE 4: Videreudvikling af Alternativets politik, konkrete politiske løsningsforslag eller selvstændige projekter

FASE 5: Indstilling og Vedtagelse[10]

Detta tolkar jag som en form av samutveckling. Man kan självfallet ifrågasätta deras tillgång, speciellt om det nu är så lämpligt att dela det upp i fem faser, men medvetandet om att man inte har alla svaren och att vi tillsammans hittar långt bättre lösningar överensstämmer med IS:s grundtanker.

 

Alternativet eftersträver tillika en ny politisk kultur:

En ny politisk kultur

Demokratiske brobyggere og arkitekter

Se dig omkring. Overalt vokser gode, konkrete løsningsforslag til samfundets udfordringer frem. Enkeltpersoner, foreninger, virksomheder og NGO-organisationer udviser i disse år et demokratisk ansvar og et folkeligt engagement, der er beundringsværdigt.

Det er dog bemærkelsesværdigt, at meget af dette demokrati- og samfundsengagement sker uden for de etablerede politiske strukturer og institutioner. Dette sker givet vis ikke mindst på grund af en politisk og mediemæssig kultur, hvor mudderkastning, taktik og mediespin fylder alt for meget. Det skaber ikke bare mistillid mellem borger og folkevalgte politikere, men har også den konsekvens, at stadigt færre har lyst til at engagere sig i etablerede politisk partier og i stedet lægger deres energi i bevægelserne.

Hvis vi skal løse de udfordringer, som samfundet står overfor – og det skal vi – er vi nødt til at bygge en ny demokratisk bro mellem borgerne og de folkevalgte. Alternativet vil gerne være med til at bygge denne nye demokratiske bro, og vi ved, at det kun vil lykkes, hvis det bliver et fælles projekt: En fælles politisk ambition, for både borgere, virksomheder, NGO-organisationer og de folkevalgte. Vi skal alle være både demokratiets brobyggere og arkitekter, og vi skal have en politisk kultur, hvor alle oplever, at de kan komme til orde og tage del.

I Alternativet er vi parate til at tage det første skridt ved at starte med os selv. Gennem folkelige politiske laboratorier vil vi indsamle idéer, inspiration og viden til Alternativets politik. Politiske idéer og forslag, der skal bruges både på den korte som på den lange bane.

Vi vil give mulighed for, at alle – både i Danmark og Internationalt – kan bidrage til dette politiske udviklingsarbejde. Resultatet vil vi dele med alle, der har lyst til at få del i det.

Samtidig vil vi arbejde for at skabe en langt mere åben og gennemsigtig politisk kultur. Konkret vil vi feje for egen dør først ved at udstikke og følge en række retningslinjer for god politisk debat og åbent fortælle, hvordan vores politiske løsninger er blevet udviklet og besluttet.

Jag tolkar detta som en öppen invitation och hoppas att Alternativet är öppen för IS:s idéer. Deras förhållningssätt till hur vi vidareutvecklar samhället är i hög grad i överensstämmelse med min egen uppfattning.

 

Av rent praktisk karakter har Alternativet också planer om att öka internets möjligheter för demokratiutveckling:

Alternativet vil derfor som en af sine første opgaver skabe en social åben, mangfoldig og netværksbaseret digital platform, hvor viden, kontakter og alternative politiske rollemodel-eksempler kan blive delt og videreudviklet på tværs af verdensdele, lande, byer og klassiske partiideologiske skel.[11]

Jämför med avsnittet i e-boken rörande vår egen vision om en digital plattform på nätet:

”v. Kommunikationsplattformen och det interaktiva manifestet

Utvecklingen av en stark ”community” på Internet kommer att bli en hjärtfråga i IS. Det finns redan nu planer om en stor interaktiv kommunikationsplattform och en stor villighet inför experimenterande med demokratiska medborgarverktyg på Internet. Ett av de stora problemen med den nuvarande teknologin är att den snabba tillgången till kommunikation inte fullt stöder den höga kvalitet av lyssnande och samtal som vieftersträvar. Detta försöker vi lösa genom att införliva andemeningen av Initiativ Samutvecklings hederskodex som en naturlig del av den interaktiva kommunikationsplattformen på internet.

En viktig del av kommunikationsplattformen är det interaktiva manifestet. Vi skapar ett ”manifest” i wikipedia-format som medlemmarna kan skriva på och utveckla tillsammans. Medlemmar kan läsa in sig på ett särskilt område och bidra med kunskaper och perspektiv. Diskussionerna ses över och organiseras av ett antal moderatorer som utses vid årsmötet eller löpande under året genom en öppen, genomskinlig process. Moderatorernas uppgift är att se till att de grundläggande reglerna för det goda samtalet upprätthålls och att ge stöd åt medlemmar. Kring detta manifest pågår diskussioner på hemsidans forum, där alla skriver med öppen identitet och i enlighet med Initiativ Samutvecklings hederskodex.”[12]

Eftersom vi har en del idéer om hur en sådan plattform skulle fungera skulle Alternativet kunna dra nytta av ett informellt samarbeta kring hur vi löser de tekniska och ekonomiska aspekterna av detta. För närvarande jobbar några av oss i Lund dessutom på ett projekt som vi skojsamt har namngett ”IS-företaget” som ska utveckla software till Internet Demokrati. Ambitionen är bestämd inte att detta ska förbli ett nationellt svensk företagende.

 

Alternativet har som IS dessutom också ett internationellt utsyn, än så länge har de dock inte förstått det med det transnationella:

Hvorfor ikke bare et dansk parti?

Når Alternativet lægger så stor vægt på det internationale perspektiv, er det fordi, at mange af de problemer, vi slås med i dag, er grænseoverskridende. Eller som man siger i FN-regi: Problemer uden pas.

Derfor er vi nødt til ikke bare at arbejde sammen, men også at lære af og fra hinanden.  Det internationale perspektiv har markant været til stede i udviklingen af Alternativet. Både politisk og organisatorisk.[13]

Jämför med e-bokens avsnitt om transnationell demokrati:

”viii. Transnationell demokrati

Oavsett hur ett enskilt land som Sverige handlar politiskt, oavsett vilka lagar som stiftas av regeringen, finns det utmaningar som Sverige ensamt inte kan bemöta på ett effektivt sätt. Detta gäller också oavsett hur långt medborgarnas medvetanden, den politiska kulturen eller de ekonomiska systemen utvecklas inom Sverige. Det finns problem som inte kan lösas utan att många länder samarbetar. Vi tar några välkända exempel:

[…]

Initiativ Samutveckling arbetar för en verkligt transnationell demokrati och står därför bakom en aktiv demokratiseringspolitik, understödd av informations- och kommunikationsteknologi för ett ökat deltagande. Och Initiativ Samutveckling är i samma anda anslutet till Simpol och verkar redan från starten på ett transnationellt plan med kontakter runtom i Europa och världen.”[14]

Självfallet ska vi inte begränsa oss till enbart att föra politik utifrån ett snävt nationellt perspektiv och detta har vi gemensamt med Alternativet i Danmark. Jag ser fram mot att se mer politiskt samarbeta över gränserna, särskild med våra nordiska grannar med vem vi har så mycket gemensamt. Det ska bli intressant att se hur det kommer att gestalta sig i framtiden.

 

Allt i allt vill jag mena att Alternativet är inne på 50% av det IS står för. Det som saknas är dock i hög grad de teoretiska tankarna och perspektiv. Det verkar som att man i Danmark intuitivt har förstått att det är samutveckling som behövs, men det behövs en mer djupgående teoretisk analys för att ta steget fullt ut, mycket saknas och just de tankar och perspektiv som beskrivs i e-boken skulle vara med till ta Alternativet till nästa nivå. Möjligtvis är det också de bitarna som på sikt behövs för att projektet ska bli framgångsrikt och för allvar göra en skillnad, men det får tiden visa.

Jag vill ännu inte förklara mig pro-Alternativet eller ej, men jag gläds över nyheten om det nya partiet i Danmark och innehållet som på många sätt liknar IS:s. Det är bekräftande att uppleva att idéer som Daniel och jag ensamt arbetade med för flera år sen nu visar sig ute omkring i världen, framförallt bekräftar det mig i att vi är på rätte väg och inte är så tokiga ändå. Oavsett hur det går för Alternativet, vad dom hittar på av bra och dåligt, om ett samarbeta med IS visar sig önskvärd eller inte, då är utvecklingen i Danmark ännu mer vatten på vår kvarn. Jag önskar Alternativet lycka till och följer med spänning utvecklingen hos våra danska vänner.

Tack för att ni läste med!

 

P.s. Alternativet har en ambassadör i Sverige som heter Nikola Matišić. Om någon känner honom eller har lust att kontakta honom, han bor i Stockhom, hör gärna av er berätta om IS.

 

 Per Hörberg

Per Hörberg

Beteendevetare och författare kring ledarskap, organisation och personlig utveckling. ”Samarbetsminister” för lösningar i samhälle och organisation. En patriot som är stolt när Sverige gör rätt och som vill påverka när det går fel.

Per är morfar och farfar, en seglare som gillar att sporta och bidra till det globala samhällets utveckling. Har bidragit till två stabila friskolor på Lidingö. Leder initiativ Samutveckling! och Wellnessguide. Förr IKEA-chef och reservofficer, nu koordinator av relationer så att chefer blir ledare, grupper blir team och så att medarbetare och medborgare blir samutvecklare!

4 thoughts on “Nyheter från Syd Skandinavien

  1. Detta var en trevlig upptäckt, och mycket intressant. En liten rolig detalj i Dansk press, som skämtar till det om mig – jag har ju tränat en massa olika saker, bland annat mim, vilket de hakar upp sig på. Ha ha! Jag är såklart inte alls mimare, utan Operasångare och pedagogisk ledare för en konstnärlig rörelse inom Opera, det är allt. Värt att observera dock hur lätt den politiska diskussionen kan påverkas av helt oväntade reaktioner. http://www.mx.dk/nyheder/danmark/story/10298033

  2. Fantastiskt kul att iS! Øresund bygger sådana spännande broar ;)
    Bra jobbat grabbar med ert enträgna arbete mot visionen – den transnationella samutvecklingen!

Lämna ett svar till Daniel Görtz Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *